ایمنی برق برای آتش‌نشانان و گروه‌های امدادی

Electrical Safety For Firefighting & Emergency Responders

حوادث محیط کار، رخدادهای غیرمنتظره یا اتفاقاتی هستند که منجر به نتایج ناخواسته یا نامطلوب می شوند. نتایج ناخواسته می تواند شامل آسیب یا زیان به پرسنل، اموال، تولید و یا تقریبا هر چیزی است که دارای ارزش ذاتی است. این زیان ها، هزینه های عملیاتی سازمان را از طریق ایجاد هزینه های بالاتر تولید، کاهش بهره وری و اثرات درازمدت کاهش روحیه کارکنان و افکار عمومی ناخوشایند افزایش می دهد.

  • ناشر: مولف
  • سال نشر: ۱۳۹۱
  • تعداد صفحات: ۵۳۴
  • ویراست: دوم