برخی مدل‌های کاربری تجزیه و تحلیل حوادث محیط کار بر پایه شناسایی عوامل اصلی ریسک

Models Of Workplace Accident Analysis a basic risk factors approach

کتاب حاضر که حاصل یک کار فشرده تألیف، تحقیق و ترجمه است و با استفاده از تجارب خدمتی در صنعت برق و برخی محیط‌های صنعتی دیگر، تجارب حاصله از تدریس سرفصل‌های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز علمی کاربردی، پروژه‌های مشاوره‌ای و دریافت بازخوردهای مناسب از این موارد و از سوی دیگر استفاده از منابع مهم مطالعاتی با هدف فراهم‌آوردن یک اثر برای استفاده در سرفصل مدیریت ایمنی رشته‌های ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و مهندسی صنایع، استفاده در محیط‌های مختلف صنعتی و همچنین مرجعی برای استفاده کارشناسان ایمنی این واحدها تدوین شده‌است. این اثر درواقع براساس متدولوژی:
 British safety council 5star health & safety management system طراحی و به معرفی سرفصل‌ها و عناصر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به‌‌صورت خلاصه می‌پردازد

  • ناشر: مولف
  • سال نشر: ۱۳۹۱
  • تعداد صفحات: ۵۳۴
  • ویراست: دوم