هندبوک ایمنی برق

Electrical Safety Handbook

این نوشتار که یک کار پژوهشی بسیار سنگین سه ساله می باشد با استفاده از رفرنس های معتبر و استانداردهای مهمی چونBS,NFPA, IEC, IEEE, ANSI, VDE استانداردهای وزارت نیرو ، استانداردهای استرالیا و نیوزلند و … و همچنین تحصیلات و تجربه‌ها ۳۰ ساله کارکرد مؤلف در ارتباط مستقیم با فعالیت های برق و مشاهده و بررسی ها ده ها فقره حوادث برق تدوین شده است . در کنار این مراجع مهم و رسمی ، آرشیوی پرحجم (در حدود ۱۰۰جلد) از آخرین نسخه کتاب های خارجی موجود در زمینه ایمنی برق نیز بعضاً یا کلاً مورد بررسی قرار گرفته و همه این موضوعات باعث شکل گیری این اثر شده است .

  • ناشر: مولف
  • سال نشر: ۱۳۹۱
  • تعداد صفحات: ۵۳۴
  • ویراست: دوم